HAKKIMIZDA - Neler Yap覺yoruz?

 Hayvan Kurtarma Dernei, 2011 y覺l覺nda Ankara’da kurulmutur. Dernein kurulu amac覺, yasal mevzuat çerçevesinde hayvan haklar覺n覺n korunmas覺; hayvanlar覺n her türden maduriyetlerinin sona erdirilmesi ve giderilmesidir. Bu balamda, Hayvan Kurtarma Dernei belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kurulular覺 ile ibirlii içerisinde faaliyet göstermektedir.

 

Sahipsiz ve zor durumdaki hayvanlar覺n uygun artlarda yaat覺lmalar覺 ve maduriyetlerinin sonlanmas覺 için çal覺makta olan Hayvan Kurtarma Dernei esas olarak:

 

Tüm hayvanlara 5199 say覺l覺 Hayvanlar覺 Koruma Kanunu kapsam覺nda tan覺nan haklar覺n savunulmas覺 ve hak ihlalleri gerçekletirildiinde kamuoyunun ve yasal mercilerin gerekli giriimlerde bulunmas覺na yönelik sivil toplum bask覺 mekanizmas覺 oluturulmas覺;

 

Sokaklarda yaam覺n覺 sürdürmekte olan sahipsiz kedi ve köpeklerin k覺s覺rlat覺r覺l覺p, a覺lan覺p, yerlerine b覺rak覺lmas覺 yoluyla popülasyonlar覺n覺n kontrol alt覺nda tutulmas覺 ve buradan hareketle maduriyetlerinin önüne geçilmesi;

 

 

Hasta, yaral覺, bak覺ma muhtaç, acil t覺bbi müdahaleye ve tedaviye ihtiyac覺 olan ve/veya iddet görmü hayvanlar覺n tedavi ettirilmesi, rehabilitasyonlar覺n覺n ve yuvaland覺r覺lmalar覺n覺n salanmas覺n覺 hedeflemektedir.

Dernek faaliyetleri kendi içinde ayr覺nt覺lanan iki temel alanda gerçeklemektedir. Bunlardan biri hak temelli çözüm aray覺覺, dieri ise maduriyetlerin fiilen giderilmesine giriilmesidir. Kanunlar kapsam覺nda hayvan haklar覺n覺n hayata geçirilmesinin salanmas覺 ve toplumun hayvanlara yönelik hak bilincinin güçlenmesi faaliyet alanlar覺ndan birini oluturmakta, bu dorultuda Hayvan Kurtarma’ya ulaan kiilerin haklar, uygulamalar, çözüm aray覺lar覺 konusunda bilinçlenmesine çal覺覺lmaktad覺r. Hayvan Kurtarma iletiim numaras覺 özellikle internet kullan覺larak ilk aramada eriilebilecek ekilde yayg覺nlat覺r覺lm覺t覺r. Bu nedenle Dernek iletiim numaras覺n覺n Türkiye’de ‘Alo 153’ten sonra hayvanlara yönelik acil durumlarda en s覺k aranan numara olduu söylenebilir.

 

Hayvanlara yönelik her tür iddet ve mezalimin önlenmesi, yaam hakk覺n覺n korunmas覺; hayvanlar覺n uygun artlarda bak覺lmas覺; zor durumdaki hayvanlar覺n kurtar覺l覺p tedavilerinin ve k覺s覺rlamalar覺n覺n salanmas覺; uygun kiilere sahiplendirilmelerinin salanmas覺 ve rehabilite edilmeleri Hayvan Kurtarma’n覺n en aktif olarak faaliyet gösterdii çal覺ma alan覺n覺 oluturmaktad覺r.

 

Bu balamda Dernek, en zor durumda ve kurtar覺lmaya muhtaç hayvanlara erimekte, bunu takiben tedavi-k覺s覺rlat覺rma-yuva arama- (eer uygun yuva bulunam覺yorsa) rehabilitasyon merkezine yerletirme yöntemiyle faaliyet göstermektedir. Dernekleme öncesinde balanan kurtarma faaliyetleri, Hayvan Kurtarma Dernei’nin kurulmas覺yla birlikte aktif biçimde devam etmi ve kurulduu günden bu yana binlerce madur durumdaki hayvana eriilmitir (kurtar覺lan çocuklar覺n bir k覺sm覺, fotoraflar覺 ile birlikte aa覺da yer almaktad覺r).

 

Hayvan Kurtarma Dernei Rehabilitasyon Merkezi, Dodurga Mahallesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi s覺n覺rlar覺 içinde yer alan ve Çankaya Belediyesi’nden kiralanan bo bir arsa üzerine herhangi bir kurum/kurulutan yard覺m al覺nmaks覺z覺n tamamen dernee ait imkânlarla kurulmu olup, burada –Ocak 2017 itibariyle- 400 köpee bar覺nma ve rehabilitasyon imkan覺 salamaktad覺r. Ayr覺ca kurtard覺覺m覺z kediler, kliniklerde tedavi ettirilip, dorudan yuvaland覺r覺lmaktad覺r.

Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan köpeklerin hemen hepsi en zor artlarda iken yard覺m etmek için eritiimiz, oto yollarda/refüjlerde araba çarpm覺 halde a覺r yaral覺, k覺r覺kl覺 iken ihbar yoluyla haber al覺p acil müdahale ile kurtard覺覺m覺z, sahipleri taraf覺ndan sokaa terk edilen hasta, yal覺 ve/veya engelli (üç bacakl覺, felçli, görme ve iitme engelli) köpeklerden olumakta, bu hayvanlar覺n sadece bar覺nmalar覺 deil, klinik d覺覺 tedavileri ve rehabilitasyonlar覺 da burada gerçekletirilmektedir. Yaam koullar覺 5x6 metrelik tel kafeslerde en fazla üç köpein bar覺nmas覺, her köpee ait kulübe, mama kab覺 ve tüm alanlarda iklimsel dezavantajlar覺 elimine etme amaçl覺 çat覺 vb önlemler salanmaktad覺r.

 

Rehabilitasyon Merkezi’ndeki günlük mama tüketimi ayl覺k olarak -en az- 350 paket (kuru) köpek mamas覺d覺r. Merkez’de devaml覺 bulunan bir eleman görev yapmakta ve tüm köpeklerin mama, su ihtiyaçlar覺n覺 ve tüm alan覺n temizliini gerçekletirmektedir.

 

Hayvan Kurtarma Dernei, yukar覺da da ifade edilen tüm faaliyetlerini, herhangi bir kamu kurum veya kuruluundan; herhangi bir özel kurulutan destek almaks覺z覺n tamamen gönüllü destekleri ve üye aidatlar覺 ile sürdürmekte, bu anlamda borç yükü alt覺nda ve her daim k覺s覺tl覺 artlarda kurtard覺覺 hayvanlar覺 tedavi ettirip beslemektedir. 

 
Geri d繹n
Share |